1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

پژوهش

مؤسسه پویشگران عرصه سوم تاکنون پژوهش هایی را برای سندیکای صنعت برق ایران، اتاق بازرگانی ایران، جهاد دانشگاهی، سازمان خصوصی سازی و . . انجام داده است. با توجه به همکاری کارشناسان و متخصصان با سابقه و خبره در حوزه های اقتصاد، مدیریت، حقوق، علوم سیاسی و جامعه شناسی؛ مؤسسه آمادگی دارد در حوزه توانمندسازی و ظرفیت سازی بخش خصوصی با سازمان ها اعم از شرکتها، تشکل ها و سازمان های دولتی در حوزه های زیر اقدام به همکاری نماید.

 


project

 


 


تشکل های اقتصادی / کارفرمایی
تشکل های اقتصادی ایران در چه وضعیتی بوده و به کجا می روند؟

 

آینده پژوهی
صنعت شما در بلند مدت چگونه خواهد بود؟

  • آینده پژوهی و تفکر استراتژیک

  • نقش تشکل های اقتصادی در آینده پژوهی

  • آینده نگاری استراتژیک

  • پروژه های انجام شده

  • تاریخچه و معرفی آینده پژوهی

 

Go to Top