1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • منبع: پویشگران عرصه سوم
   کارگاه آموزشی "اصول هدفگذاری و برنامه‌ریزی در تشکل‌های اقتصادی" در دو جلسه روزهای چهارشنبه مورخ 97/04/20 و 97/04/27 با حضور جمعی از…
  • منبع: پویشگران عرصه سوم
  دومین جلسه کارگاه آموزشی "اصول حکمرانی در تشکل‌های اقتصادی" روز چهارشنبه مورخ 97/04/13 با حضور جمعی از فعالان حوزه تشکل‌های کسب وکار…
  • منبع: پویشگران عرصه سوم
نخستین جلسه کارگاه آموزشی "اصول حکمرانی در تشکل‌های اقتصادی" روز چهارشنبه مورخ 97/04/06 با حضور جمعی از فعالان حوزه تشکل‌های کسب وکار و…
  • منبع: پویشگران عرصه سوم
دومین جلسه کارگاه آموزشی "توانمندسازی دبیران تشکل های اقتصادی" روز چهارشنبه مورخ 97/03/30 با حضور جمعی از فعالان حوزه تشکل های کسب وکار…
صفحه1 از49

khabarname

Go to Top