1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ظرفیت سنجی ابزار شناخت جامع از سازمان و نقطه آغاز تحول در هر تشکل است

 

ظرفيت سنجی

طرح ظرفیت سنجی گام اول هر انجمن برای برنامه ریزی سازمان در راستای تأمین منافع اعضاء است. گزارش ظرفیت سنجی مبنای برنامه ریزی و ابزار راهبری دبیرخانه تشکل های اقتصادی است که مبتنی بر نقطه نظرات اعضای هیئت مدیره، کارکنان و اعضای انجمن و مشاهده مدارک و مستندات سازمان تهیه می شود.

طرح ظرفیت سنجی برای تشکل ها چه دستاوردهایی دارد؟

پروژه ظرفيت سنجی به رهبران و مدیران ارشد تشکل های اقتصادی کمک می کند ميزان فاصله و شکاف انجمن خود را در قياس با استانداردهای بين المللی استخراج نموده، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند و مشکلات، خلاءها و نیازهای سازمانی خود را بشناسند.

دستاوردهای طرح ظرفیت سنجی تشکل ها :

  • میزان تطابق آرمان، مأموریت، اهداف و استراتژی های تشکل با نیازهای صنعت و اعضاء و ذینفعان
  • وضعیت ساختار سازمانی تشکل و ارتباط بین هيئت مديره و  مجمع عمومی و دبیر
  • میزان کمیت و کیفیت مهارت های سازمانی تشکل در رهبری اعضاء و انجمن تحلیل می شود.
  • وضعیت دامنه عضویت و عضوگیری تشکل مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد.
  • وضعیت ارتباطات و روابط عمومی انجمن در ارتباط با اعضاء، دولت، مجلس، عرصه عمومی و . . . بررسی می شود.
  • وضعیت خدمات و خدمت رسانی انجمن به اعضاء و سایر ذینفعان ارزیابی می شود.
  • وضعیت زیرساختی تشکل اعم از سیستم های اطلاعاتی، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی و . . . تحلیل می شود.
  • وضعیت مالی - اداری تشکل ها مورد بررسی قرار می گیرد.

ظرفیت سنجی چیست

تجربه موفق ظرفیت سنجی

کارشناسان ظرفیت سنجی

دانلود بروشور ظرفیت سنجی

 

Go to Top