1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

هیئت مدیره خوب نماینده همه صداهای اعضای خود است

 

طراحی مدل وزنی هیئت مدیره تشکل

تشکل های اقتصادی بویژه از جمع شدن بخش های مختلف صنعت و کسب و کار که با یکدیگر تضادهای منافع زیادی دارند تشکیل می شوند.  شرکت های تهرانی ها با شهرستانی ها، تولید کننده ها با وارد کننده ها، شرکت های بزرگ با کوچک، دولتی ها با خصوصی ها و نیمه خصوص ها و . . .؛ همه و همه با هم منافع متفاوتی دارند. از این رو در کشورهای توسعه یافته بخشی از این تضادها را با طراحی مدل های وزنی در اساسنامه برطرف می کنند.

مدل های وزنی تلاش می کنند بخشی از تضادهای منافع را در هیئت حاکمه انجمن ها، کمیته های سیاست گذاری و . . . برطرف نمایند. پویشگران با تجمیع دانشی که در این حوزه اندوخته آمادگی دارد به تشکل های اقتصادی در این حوزه مشاوره های تخصصی ارائه نماید.

مدل وزنی هیئت مدیره چیست

تجربه موفق در مدل وزنی تشکل ها

کارشناس مشاور مدل وزنی انجمن ها

دانلود بروشور تعیین مدل وزنی

 

Go to Top