1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

تعداد اعضاء مهمترین منبع قدرت تشکل ها در عرصه سیاست گذاری هستند

 

ظرفیت‎سازی و پیشبرد واحد­ عضویت تشکل­‎های اقتصادی عضو محور

اعضا مهمترین و ارزشمندترین دارایی یک تشکل محسوب می شوند و تشکل­ها بدون دامنه عضویت گسترده، منسجم و هماهنگ قادر به تاثیرگذاری بر سیاست های عمومی نیستند. موضوع عضویت علاوه بر اینکه مهمترین رکن تشکل های اقتصادی است تأثیر اساسی در درآمدزایی و پایداری مالی تشکل ها خواهد داشت زیرا درآمد تشکل­های اقتصادی عضو محور تا حدود زیادی از محل حق­ عضویت­ها تأمین می­شود. موضوع عضویت در تشکل ها نیز دارای پیچیدگی های زیادی است. بین شرکت های بزرگ و کوچک، مستقر در پایتخت و استقرار در مناطق دیگر تفاوت هایی وجود دارد که باید در برنامه های عضوگیری لحاظ گردد. از آنجائیکه عضویت در تشکل­های اقتصادی بصورت آزاد و داوطلبانه بوده و نمی­تواند اجباری باشد، لذا تشکل باید از طریق کارکنان و فعالیت های خود دائماً بکوشد اعتماد شرکت­های مورد نظر را برای عضویت جلب نماید.

طرح ظرفیت سنجی واحد عضویت برای تشکل ها چه دستاوردهایی دارد؟

با توجه به اهمیت موضوع عضویت در تشکل ها، پویشگران مشاوره، طراحی ،آماده سازی و پیشبرد واحد­ عضویت تشکل های کسب و کار ایران را به عنوان یک خدمت مشاوره­ای بر اساس مراحل زیر در دستور کار خود قرارداده است.

1. تهیه و به ­روز­رسانی آیین­ نامه­ ها و اسناد مرجع برای فرآیند عضویت

 • شناسائی پایه صنعت و تهیه بانک اطلاعات
 • شناسایی بخش ها و گروه های هدف عضویت
 • تهیه راهنمای عضویت
 • تهیه گردش کار عضویت
 • تهیه دستور العمل تطبیق معیارهای عضویت برای شرکت های جدید
 • تهیه فرم های عضویت

(لازم بذکر است موارد فوق با نظر و تصویب هیأت مدیره و یا مجمع تشکل تهیه و نهایی خواهد شد)

2. پیگیری تداوم عضویت اعضا و دریافت مطالبات مربوط به حق عضویت

 • تهیه و به روزنگهداری بانک اطلاعات اعضا و حق عضویت ایشان
 • تهیه و به روزنگهداری بانک اطلاعات کالا و خدمات اعضا
 • تهیه و به روزنگهداری بانک اطلاعات نظرات اعضا
 • راه اندازی سیستم رضایتمندی اعضا (سیستم شکایات اعضا)
 • ارائه گزارشات تخصصی ادواری به هیأت مدیره تشکل
 • راه اندازی سیستم مدیریت ارتباط با اعضا(MRM) Member Relationship Management

فرآیند عضویت مهمترین کانال ارتباطی تشکل با اعضاء و اعضاء با تشکل و شناخت نیازهای یکدیگر است.

عضویت چیست

تجربه موفق پیشبرد واحد عضویت

دوره آموزشی توسعه عضویت

کارشناس عضویت

دانلود بروشور پیشبرد واحد عضویت

 

Go to Top