1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

اساسنامه اصولی و واقع بینانه زیر بنای انجمن موفق، دموکراتیک و پایدار است

 

تدوین اساسنامه

انجمن های اقتصادی به دلیل تنوع اعضایشان از نظر توان مالی، تعداد نیروی انسانی، نوع مالكیت، اندازه سازمان، محل جغرافیایی، شاخه صنعت و . . . با گستره زیادی از تنوع منافع روبرو هستند. این تنوع منجر به شکل گیری تضادهایی در ارکان مختلف سازمان اعم از مجمع عمومی، هیئت مدیره و دبیرخانه می شود. از این رو تعیین فرمولی مناسب برای حل این تضادها و تعارضات در هرم مدیریت بالای سازمان در اساسنامه ضروری است. در الگوهای بین المللی، منافع مناطق و بخش های مختلف صنعت مربوطه را در مدلی وزنی طراحی می کنند.

از سوی دیگر برای جلوگیری از تمرکز قدرت، فساد اداری و تقلب در انتخابات و تضمین و رعایت گردش نخبگان و اصول دموکراتیک طراحی ساختار انتخابات مناسب اهمیت اساسی پیدا می کند.

طرح تدوین اساسنامه برای تشکل ها چه دستاوردهایی دارد؟

تدوین اساسنامه تشکل های اقتصادی امری حرفه ای است كه فرد مورد نظر باید با اصول طراحی آن و انواع مدل های طراحی آن آشنا باشد. از این رو پویشگران با پژوهش های گسترده در این حوزه توانسته است دانش تخصصی قابل قبولی را در این حوزه گردآوری نماید. پویشگران تلاش خواهد نمود بر اساس الگوهای بین المللی و تجارب و سنت تشکلی در کشور و متناسب با وضعیت و موقعیت صنایع مختلف؛ نسبت به طراحی و تدوین اساسنامه ای اصولی، مشاور و همراه تشکل ها و صاحبان کسب و کار و سرمایه باشد.

در پایان طرح تدوین اساسنامه تشکل های اقتصادی تلاش می شود ابعاد زیر در نظر گرفته شود:

  1. مأموریت ها و اهداف مناسب، معتبر و قانونی برای انجمن تعریف شود.
  2. بهترین مرجع برای ثبت انجمن پیشنهاد می شود.
  3. تأمین منابع و توزیع قدرت در بین شركت های بزرگ و كوچك متناسب توزیع شود
  4. نقش انجمن ها و شاخه های گوناگون صنعت در هرم قدرت اصولی تعریف شود.
  5. برای شركت های فعال در مناطق دیگر جایگاه و نقش درستی تعریف شود.
  6. . . .

اساسنامه تیپ تشکل های اقتصادی

حکمرانی خوب به چه معنی است

جعبه ابزاری برای تشکل های اقتصادی

 

Go to Top